Bestuur

Tijdens de jaarvergadering van 24 maart 2024 kozen de leden van de vereniging een nieuw bestuur.

Voorzitter Peter Kicken en Penningmeester Peter Smeets hadden al in een vroeg stadium aangegeven een stapje terug te willen doen maar wel in het bestuur te willen blijven.

Secretaris Marja Pasmans was niet herkiesbaar na een bestuursperiode van 10 jaar. 2e Secretaris Marc Bosch, volgens rooster aftredend, stelde zich herkiesbaar en  Agnes Braeken had haar bestuursfunctie beschikbaar gesteld.

In de aanloop naar de jaarvergadering hebben de 4 bestuursleden van de Stichting Vrienden van Harmonie Heer Vooruit aangegeven toe te willen treden tot het bestuur om weer een voltallig en daadkrachtig bestuur te formeren.  Zodoende werden Monique Budy, Henk van den Hof, Michel Badeaux en Jean Boelen als kandidaten voor een bestuursfunctie voorgesteld.

De 4 nieuwe kandidaten en Marc Bosch als herkiesbare kandidaat werden door de vergadering gekozen, en het bestuur stelde Jean Boelen kandidaat als nieuwe voorzitter van Harmonie Heer Vooruit. Ook dit voorstel werd door de vergadering aangenomen.

In de eerste bestuursvergadering van het nieuwe bestuur werd de samenstelling van het bestuur als volgt vastgesteld:

Jean Boelen Voorzitter
Peter Kicken Vice-voorzitter
Michel Badeaux Secretaris
Marc Bosch 2e Secretaris
Henk van den Hof Penningmeester
Peter Smeets 2e Penningmeester
Monique Budy Lid van het bestuur
Leo Hendriks Lid van het bestuur

Taken en verantwoordelijkheden binnen het nieuwe bestuur zullen de komende periode worden geïnventariseerd en opnieuw verdeeld. Een organigram zal dan deze pagina completeren.